Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
  osobowych przez Fundację Schronisko Bukowina z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej.
 2. Administratorem danych jest Fundacja Schronisko Bukowina z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej (ul. Kościuszki 94, 34-530 Bukowina Tatrzańska), wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000936330, posiadająca NIP: 7361738498 oraz numer REGON: 520588261.
 3. Fundacja przetwarza dane osobowe w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L 119) („RODO”).
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Fundację można kontaktować się drogą pisemną na adres wskazany w ustępie 2 powyżej lub drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: …

§2

Przetwarzanie danych

 1. Fundacja przetwarza dane osobowe osób, które dokonały na jej rzecz darowizny lub udzieliły jej innego wsparcia finansowego lub rzeczowego w związku z prowadzoną przez Fundację działalność pożytku publicznego. Fundacja może także przetwarzać dane nawigacyjne osób odwiedzających Stronę internetową, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie internetowej w celu ułatwieniu korzystania ze Strony internetowej oraz poprawie jej funkcjonalności.
 2. Fundacja będzie przetwarzać dane osobowe także w celu wykonania swoich ustawowych obowiązków sprawozdawczych w stosunku do organów nadzoru oraz wykonania ciążących na niej na podstawie ustawy obowiązków podatkowych lub raportowych w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta przez Fundację jest konieczność podania danych dla skutecznego zawarcia umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), konieczność ich przetwarzania w celu wykonania ustawowych obowiązków Fundacji wskazanych w punkcie poprzedzającym (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w zakresie danych nawigacyjnych prawnie uzasadniony interes Fundacji art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Podanie danych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania darowizny na rzecz Fundacji lub przekazania innego rodzaju wsparcia.
 5. Administrator informuje, że:
 6. nie będzie zbierał i przetwarzał danych szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 RODO;
 7. będzie przetwarzał wyłącznie dane otrzymane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
 8. zgodnie z przepisami RODO nie jest zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych;
 9. dane nawigacyjne mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację;
 10. dane osobowe darczyńców nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 11. nie przekaże danych osobowych poza granice Unii Europejskiej;
 12. będzie przechowywał dane osobowe nie później niż do upływu piątego roku licząc od końca roku, w którym osoba, której dane dotyczą, dokonała darowizny lub udzieliła Fundacji innego wsparcia.
 13. Powierzone Administratorowi dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach określonych w ust. 1-2 powyżej. Administrator może przekazywać dane osobowe organom władzy publicznej w związku z realizacją wyżej wskazanych celów lub podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi z zakresu obsługi księgowej, kadrowej lub prawnej, jeżeli takie przekazanie okaże się niezbędne dla wykonania ustawowych obowiązków Administratora lub niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Administrator lub podmioty, o których mowa powyżej, mogą przetwarzać dane osobowe w sposób częściowo zautomatyzowany przy wykorzystaniu programów lub aplikacji do obsługi płatniczej lub podatkowej.
 14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
 15. wglądu, poprawiania i otrzymania kopii przekazanych danych;
 16. usunięcia danych i „bycia zapomnianym” jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, zgoda na przetwarzanie została cofnięta, dane przetwarzane były niezgodnie z prawem lub dane muszą być usunięte zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej;
 17. żądania od Administratora ograniczenia zakresu przetwarzania;
 18. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 19. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych Klienta w sposób niezgodny z prawem.

§3

Pliki „cookies

 1. Strona internetowa Fundacji znajdująca się pod adresem www.fundacjaschroniskobukowina.pl („Strona internetowa”) używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają opracowywanie ogólnych statystyk odwiedzin na Stronie internetowej.
 2.  Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 3. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów osób odwiedzających Stronę internetową;
 4. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera osób odwiedzających Stronę internetową.
 5. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów odwiedzających Stronę internetową. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach odwiedzający Stronę internetową mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 7. Administrator może gromadzić adresy IP osób odwiedzający Stronę internetową. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony internetowej.
 8. Strona internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych, co do których Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.